11 veranderingen op het gebied van legal en HR voor 2022

11 veranderingen op het gebied van legal en HR voor 2022

Ramon Glebbeek10/11/2021
5 MIN

Er zijn constante juridische veranderingen op het gebied van HR. Onze kennispartner mr. Wilma Engels-van Oijen van Dutch Legal Experts heeft ons in het webinar ‘Klaar voor 2022’ geïnformeerd over alle juridische veranderingen op het gebied van HR. Wij hebben de 11 veranderingen voor 2022 nog eens op een rijtje gezet!

1. Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

De eerste juridische verandering op het gebied van HR betreft de richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Dit is een Europese richtlijn met als doel om werkgevers verplicht te stellen om werknemers volledig en op een toegankelijke manier te informeren over de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Bovendien bevat de richtlijn nieuwe minimumrechten voor werknemers. De bedoeling is dat de arbeidsmarkt hiermee inzichtelijker en eerlijker wordt.

Voor 1 augustus 2022 dienen alle lidstaten nationale wetgeving te hebben ontworpen.

In Nederland kennen wij de informatieplicht. Met deze informatieplicht moet de werkgever de naam, standplaats en functie van de werknemer, loon, opzegtermijn en datum indiensttreding informeren aan de werknemer. De gehele uitleg is terug te zien in het webinar!

Op 1  januari 2020 is in Nederland de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden. Hiermee wordt deels voorzien in de implementatie van de richtlijn door:

  • stimuleren om arbeidsovereenkomst op schrift te stellen
  • Voor onbepaalde tijd aan te gaan
  • Door onder meer een lagere WW-premie

2. Hogere premies bij overwerk

De Wet Arbeidsmarkt in Balans regelt dat er sinds 2020 twee premietarieven gelden: een laag tarief voor vaste dienstverbanden en een hoog tarief voor flexibele dienstverbanden.

Het lage tarief wordt voor 2022 vastgesteld op 2,20 procent en het hoge tarief op 7,20 procent. Dit is voor beide 0,50 procentpunt lager dan in 2021.

Op het moment dat een vaste werknemer toch flexibel wordt ingezet dan moet achteraf alsnog de hoge premie worden afgedragen. Dit is mogelijk met een klein vast contract en veel onregelmatig overwerk (met meer dan 30% overuren).

Tijdens de coronacrisis is deze maatregel tijdelijk opgeschort (een lage WW-premie hoefde niet te worden herzien bij overwerk), omdat er toen in sommige sectoren heel veel extra (over-)werk was. Vanaf 2022 treedt deze regeling wet in werking.

3. Thuiswerkkostenvergoeding

Per 1 januari 2022 introduceert een onbelaste thuiswerkvergoeding van maximaal €2 per dag. Het doel van deze vergoeding is om de extra kosten, bijvoorbeeld voor het water- en energieverbruik, verwarming en de koffie en thee te compenseren. De werkgever hoeft geen loonheffing over deze vergoeding te betalen.

De onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer blijft bestaan (max €0,19 per km). De werkgever kan per dag óf de thuiswerk kostenvergoeding, óf de reiskostenvergoeding verstrekken.

Het is voor de werkgever aan te raden om vaste afspraken te maken over het aantal dagen per week dat de werknemer thuis werkt. Op basis daarvan kan een vaste vergoeding worden toegekend en hoef je niet per werkdag bij te houden welke vergoeding van toepassing is.

Werklocaties plannen voor remote working?
Ontdek 'Werklocaties'

4. Wet Arbo en Zorg (WAZO)

Vanaf 2 augustus 2022 krijgen werknemers recht op een ouderschapsverlofuitkering gedurende 9 weken bij opname van ouderschapsverlof. Het kabinet voldoet hiermee aan een Europese richtlijn die meer evenwicht tussen werk en privéleven bevordert. Bovendien wordt de gelijke behandeling van mannen en vrouwen hiermee verbeterd.

Ouders krijgen via het UWV een uitkering ter hoogte van 50% van hun dagloon (tot 50% van het maximum dagloon). De uitkering op grond van de WAZO worden uitgevoerd door UWV.

5. Stimulans Arbeidsmarktpositie (STAP)

Vanaf 1 maart 2022 is het voor werkenden en niet-werkenden mogelijk tot €1.000 aan te vragen voor een scholingsactiviteit. Het STAP-budget staat los van de arbeidsrelatie en is beschikbaar voor iedereen: niet alleen werknemers, ook zelfstandigen en werkzoekenden kunnen hier gebruik van maken.

Door de Stimulans Arbeidsmarktpositie (STAP) wordt de fiscale aftrek van scholingsuitgaven vervangen. Hiermee kunnen burgers scholen inzetten voor de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. UWV en DUO gaan de regeling uitvoeren, die waarschijnlijk op 1 maart 2022 ingaat.

6. Geen rookruimtes meer per 2022

Per 1 januari 2022 geldt er een rookverbod voor alle ruimtes, gebouwen en inrichtingen waar gewerkt wordt. Ook moeten de rookruimtes verdwijnen uit werkruimten, dit is een regeling die sinds 1 juli van dit jaar al in is gegaan bij overheidsgebouwen en dus vanaf 1 januari 2022 niet meer toegestaan zijn in alle werkruimten.

7. Evaluatie Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie

De Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie is een module in een pilotfase die meer duidelijk geeft over de aard van een dienstverband. Dit is met name belangrijk voor ZZP’ers. Hoe wordt het dienstverband gezien en van wat voor een dienstverband is er sprake?

Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat de Webmodule bij 70% van de opdrachten duidelijkheid blijkt te geven over de aard van het dienstverband. Voorlopig blijft de Webmodule als voorlichtingsinstrument bestaan. De informatie wordt gebruikt ter verbetering van het instrument.

Meer weten over deze juridische verandering. Zie het terug in het webinar!

8. MKB – Bedrijfsbeëindiging wegens ziekte

Kleine werkgevers (<25 medewerkers) die hun onderneming stoppen vanwege pensionering of overlijden hebben sinds 2021 recht op compensatie van de transitievergoeding. Hiermee wil het kabinet voorkomen dat het betalen van transitievergoedingen leidt tot een onevenredig zware financiële last voor kleine werkgevers.

De compensatiemogelijkheid bij bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte van de werkgever liep eerder vertraging op en zal daarom niet in werking treden voor de zomer van 2022. De reden van vertraging is gelegen in het feit dat beroepsverenigingen en UWV nog met elkaar in discussie zijn op welke wijze getoetst kan worden of de werkgever als gevolg van ziekte of gebreken zijn werkzaamheden niet kan voortzetten.

9. Medezeggenschap voor flex- en uitzendkrachten

Medezeggenschap is de invloed (middels inspraak en adviesrecht) die werknemers hebben op besluiten binnen het bedrijf. Deze is wettelijk geregeld en is de meest verstrekkende vorm de ondernemingsraad. Een onderneming met 50 of meer werknemers is verplicht om een OR, ondernemingsraad, in te stellen. Andere vormen van medezeggenschap zijn de personeelsvertegenwoordiging en de personeelsvergadering.

In 2022 komt er een wetsaanpassing om flexkrachten meer bij de medezeggenschap te betrekken.

Wil je weten wat deze wetsaanpassing nu precies inhoudt? In het webinar geeft onze gastspreker Wilma hier een duidelijke uitleg over!

10. Arbovisie 2040 (de lange termijnvisie op arbobeleid)

Een andere juridische verandering op het gebied van HR is de Arbovisie. De oude arbovisie is niet meer afdoende om de huidige vraagstukken effectief aan te pakken. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom samen met organisaties en betrokennen nagedacht over een gezamenlijke visie op grond van veilig en gezond werken in Nederland in 2040: Arbovisie 2040.

De concept Arbovisie wordt in 2022, nadat de Sociaal-Economisch Raad hierover heeft geadvisieeerd, vastgesteld. Belangrijke onderwerpen zijn:

  • Meer focus op preventie (minder verzuimbegeleiding, meer preventie)
  • Verbetering van arbeidsstelsel (bijv. meer regie bij werknemers neerleggen, beleid ontwikkelen per doelgroep, preventiemedewerkers voor kleine bedrijven organiseren via branche).

11. Advies bedrijfsarts leidend bij toets op re-integratie inspanningen

Het wetsvoorstel waarmee het medisch advies van de bedrijfsarts leidend wordt bij de toets op de re-integratieinspanningen door UWV, is controversieel verklaard en kan dus niet worden behandeld door het parlement.

Het wetsvoorstel biedt uitkomst voor werkgevers die het als onrechtvaardig ervaren dat het veelvuldig voorkomt dat het oordeel van het UWV en de bedrijfsarts tegenstrijdig zijn, met alle gevolgen van dien (loondoorbetalingsverplichting kan worden verlengd met één jaar).

Op het moment dat het wetsvoorstel weer in behandeling wordt genomen, is invoering op zijn vroegst mogelijk per 1 juli 2022.

Dit zijn de elf belangrijkste juridische wijzigingen op het gebied van HR, uitgelegd door onze kennispartner mr. Wilma Engels-van Ooijen van Dutch Legal Experts. Wil je alle informatie nog eens rustig toegelicht krijgen? Het webinar is terug te kijken via ons Youtube-kanaal!