Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden als PDF

Algemene voorwaarden Hooray B.V.

Dit zijn de algemene voorwaarden voor de Eindgebruikers van Hooray.  Hooray biedt via haar Platform een online boekhoudprogramma dat ondernemers helpt met het versimpelen en automatiseren van personeelszaken. Voor het gebruik van Hooray gelden de volgende voorwaarden.

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op. We informeren je graag!

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt de volgende betekenis toegekend  aan de hierna met een hoofdletter geschreven begrippen: 

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Hooray, versie februari 2022; 

Derden Producten: alle door Gebruiker gebruikte Producten en software  van derden, alsook de daaruit voortvloeiende of daarvoor benodigde voorzieningen; 

Gebruiker: iedere gebruiker van het Platform;  

Hooray: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hooray BV, ingeschreven in het handelsregister onder nummer:  71997288 

Overeenkomst de tussen Hooray en Gebruiker gesloten overeenkomst tot gebruikmaking van het Platform Partijen: Hooray en Gebruiker gezamenlijk; ieder afzonderlijk “Partij” te  noemen; 

Platform: het gebruik van de softwareprogramma Hooray, dat als Software as a Service (SAAS) via het internet als dienst wordt aangeboden,  bestaande uit het “Basis Platform” en “Aanvullende Toepassingen”.  

Producten: de door Hooray verstrekte producten, diensten, voorzieningen en/of projecten en de daarmee samenhangende werkzaamheden in  de relatie tussen Hooray en Gebruiker; 

Website: https://hoorayhr.io 

2. Toepasselijkheid en gebondenheid

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het gebruik  van het Platform, via de Website of (mobile) applicaties, alsmede alle  daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen tussen Partijen. Bij het  gebruik van het Platform gaat Gebruiker akkoord met de Algemene  voorwaarden en de Privacyverklaring.
 2. Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen met een bevoegde vertegenwoordiger  van Hooray.
 3. Een verwijzing door Gebruiker naar de eigen algemene voorwaarden  heeft geen effect, tenzij Gebruiker voor de aanvang van de Overeenkomst deze Algemene voorwaarden uitdrukkelijk en ondubbelzinnig  verwerpt. Vervolgens komt er pas een Overeenkomst tot stand nadat  Partijen daarover overeenstemming hebben bereikt. In de overige  gevallen worden eventuele algemene voorwaarden van Gebruiker  en andere op documenten van Gebruiker afgedrukte bepalingen bij  deze uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.

3. Totstandkoming Overeenkomst

 1. Iedere overeenkomst met Hooray komt eerst tot stand door het aanmaken van een gebruikersaccount of in de toekomst, het installeren  van een van de Hooray-applicaties, alsmede door akkoord te gaan  met onze Algemene voorwaarden en Verwerkersovereenkomst.
 2. Gebruiker verklaart en staat er jegens Hooray voor in, dat alle handelingen al als bedoeld in het vorige lid door een daartoe namens Gebruiker bevoegde vertegenwoordiger hebben plaatsgevonden.
 3. Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan de inhoud van de Website,  folders, drukwerken e.d. van Hooray en bindt Hooray niet, tenzij naar  die inhoud uitdrukkelijk wordt verwezen in een Overeenkomst.

4. Inhoud Platform en Service level

 1. Met het aanmaken van een gebruikersaccount verkrijgt gebruiker een  niet exclusief, wereldwijd, niet overdraagbaar en niet sublicentieerbaar gebruiksrecht tot het Platform.
 2. Hooray zorgt ervoor dat het Platform voldoende wordt beveiligd. Om  verlies en onrechtmatige verwerkingen van gegevens te voorkomen  neemt Hooray passende technische en organisatorische maatregelen,  waarbij rekening is gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand  van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen. Aanvullende afspraken en voorwaarden zijn opgenomen in de Privacyverklaring en Verwerkingsovereenkomst.
 3. Hooray heeft het recht om steeds a) wijzigingen en upgrades van het  Platform door te voeren, waaronder begrepen het uitbreiden, wijzigen of schrappen van bepaalde functionaliteiten en b) de locatie te  wijzigen vanwaar het Platform wordt gehost. Een en ander voor zover  dit naar mening van Hooray noodzakelijk is en in materieel opzicht  geen afbreuk doet aan de functionaliteit van het Platform, ongeacht  of het Platform vervolgens niet langer beschikbaar is via bepaalde  besturingssystemen en/of hardware.
 4. Hooray heeft het recht om het Platform tijdelijk buiten gebruik te  stellen ten behoeve van het plegen van onderhoud, het doen van wijzigingen of upgrades, zonder dat Gebruiker enige aanspraak kan maken op compensatie. Hooray streeft er naar om voor zover mogelijk,  dergelijk onderhoud vooraf aan te kondigen.

5. Verantwoordelijkheden Gebruiker

 1. Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van het gebruikersaccount en alle handelingen die via het Platform met het gebruikersaccount worden verricht.
 2. Gebruiker is verantwoordelijk voor het controleren op fouten in de  ingevoerde gegevens via het Platform, alsook op de juistheid en accuraatheid van informatie afkomstig uit het Platform.
 3. Gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste werking van eventuele  Derden Producten en/of koppelingen met deze Derden Producten,  voor zover daarmee gegevens worden uitgewisseld met het Platform.
 4. Gebruiker zal geen handelingen verrichten in strijd met de Overeenkomst, deze Algemene bepalingen, enige wettelijke bepalingen, de  openbare orde of met de goede zeden.Gebruiker zal zich onthouden van:

  a. het gebruik van het Platform voor illegale activiteiten, dan wel het  opslaan van illegale of onrechtmatige gegevens via het Platform;
  b. het plaatsen of verspreiden door middel van het Platform van  virussen, worms, malware, junkmail, spam, chain letters, phising mails,  destructive codes;
  c. het zich voordoen als een andere partij, of als Hooray, al dan niet  via het publiceren van websites;
  d. het inbreuk maken op, of testen of onderzoeken van, de beveiliging van de Website, het Platform of gerelateerde zaken.

 5. Gebruiker zal via het Platform geen inbreuk maken op de intellectuele  eigendomsrechten van Hooray of derden. Gebruiker zal geen informatie, afbeeldingen, merk- of handelsnamen of andere materialen van de Website zonder toestemming van Hooray gebruiken of publiceren.

6. Vergoeding en betaling

 1. Hooray stelt iedere Gebruiker eenmalig in de gelegenheid om gedurende de eerste 14 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 3 lid 1, kosteloos gebruik te maken het Platform kosteloos. Hooray heeft het recht om hiervan af te zien indien Gebruiker op een eerdere datum reeds eerder een Overeenkomst met Hooray is aangaan.
 2. Ten behoeve van een voortgezet gebruik van het Platform, na de periode als bedoeld in het vorige lid, dient Gebruiker akkoord te gaan met de tarieven als door Hooray opgegeven in het Platform. Gebruiker verleent akkoord door geldige betaalgegevens op te geven en toestemming te verlenen voor het incasseren van de maandelijkse vergoeding per SEPA-incasso of creditcard.
 3. Alle door Hooray op te geven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven op de maandelijks door Hooray te versturen facturen, voordat de incasso plaatsvindt.
 4. Vergoedingen verschuldigd naar aanleiding van het voortgezet gebruik als bedoeld in lid 3, worden automatisch geïncasseerd. Specificatie daarvan vindt plaats bij de eerst volgende factuur.
 5. Hooray is gerechtigd de hoogte van haar prijzen aan te passen. In dat geval zal Hooray schriftelijk op een termijn van tenminste een maand de gewijzigde prijzen doorgeven. Indien deze aanpassing meer dan 10% bedraagt en Gebruiker niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Gebruiker gerechtigd binnen dertig dagen na kennisgeving de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing daadwerkelijk in werking zal treden.
 6. Indien Gebruiker niet tijdig betaalt, of de incasso wordt geweigerd, dan zal Hooray nogmaals het verschuldigde proberen te incasseren via de SEPA-incasso of creditcard, dan wel via een schriftelijke aanmaning. In het geval de betaling daarna alsnog uitblijft, is Hooray gerechtigd om de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

7. Opzegging en beëindiging

 1. Gebruiker heeft het recht om op ieder moment de Overeenkomst met Hooray op te zeggen. Opzegging dient schriftelijk (per email) dan wel via het beheerdersgedeelte van het gebruikersaccount plaats  te vinden.
 2. De opzegging wordt verwerkt per het einde van iedere maand. Gebruiker heeft geen recht op restitutie voor het resterende deel van de  maand vanaf het moment dat de opzegging plaatsvindt.
 3. Indien Gebruiker na de periode als bedoeld in artikel 5 lid 1 geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot voortgezet gebruik als bepaald in artikel 5 lid 2, wordt de Overeenkomst zonder nadere opzegging, van rechtswege automatisch beëindigd.
 4. Hooray heeft het recht de Overeenkomst met Gebruiker met onmiddellijke ingang op te schorten of (geheel of gedeeltelijk) zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in de volgende gevallen:a. indien na het sluiten van de Overeenkomst aan Hooray omstandigheden ter kennis komen die Hooray gegronde grond geven te  vrezen dat Gebruiker niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  b. ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van  Gebruiker;
  c. indien Gebruiker anderszins in verzuim is en niet voldoet aan haar  verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, de Verwerkingsovereenkomst en/of Algemene  voorwaarden.
 5. Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de gehoudenheid van  Gebruiker de hierdoor door Hooray geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan Hooray toekomende rechten.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Gebruiker accepteert het Platform in de staat waarin het ter beschikking wordt gesteld. Hooray geeft geen garanties of verklaringen af  dat het Platform te allen tijde beschikbaar is op ieder besturingssysteem, browser, of hardware apparaat, vrij is van storingen en/of  gebreken, of dat eventuele gebreken zullen worden hersteld.
 2. Hooray accepteert geen aansprakelijkheid voor:a. indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste  besparingen, gemist gebruik, gemiste kansen, schade door (gedeeltelijke) bedrijfsstagnatie en schade aan goodwill;
  b. schade als gevolg van fouten in de systemen van het Platform,  voor zover Gebruiker deze schade kon voorkomen door de invoer  van gegevens dan wel informatie uit het systeem te controleren, al  dan niet door een derde deskundige;
  c. schade doordat Gebruiker heeft nagelaten een externe back-up/ kopie van de ingevoerde gegevens op het Platform te maken, ten  behoeve van de eigen administratie;
  d. schade bij Gebruiker en/of derden als gevolg van wijzigingen en/ of aanpassingen aan het Platform, zoals bedoeld in artikel 4 lid 5 dan  wel het niet voldoen aan het bepaalde in artikel 5;
  e. schade bij Gebruiker als gevolg van misbruik van het beheerdersaccount.
 3. Tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Hooray, is  de aansprakelijkheid van Hooray in dit artikel 7, beperkt tot de directe schade en tot het bedrag gelijk aan de vergoeding die Gebruiker  voor het desbetreffende jaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvindt, verschuldigd is aan Hooray. Voor zover Hooray  voor deze schade verzekerd heeft, beperkt de aansprakelijkheid zich  tot het bedrag dat de verzekeraar in het desbetreffende geval uitkeert.
 4. Gebruiker zal Hooray vrijwaren tegen aanspraken op schadevergoeding van derden in verband met enige schending van het bepaalde in  artikel 5, alsmede alle voor Hooray daaruit voortvloeiende schade en  kosten.

9. Overmacht

 • Hooray is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, waaronder in ieder geval mede inbegrepen zijn beschikkingen en maatregelen van de overheid, internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, arbeidsonregelmatigheden, uitsluitingen en boycot,  storingen in bedrijven of instellingen van wier diensten gebruik wordt  gemaakt, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere  derden dan wel ten aanzien van Derden Producten waarvan Hooray  afhankelijk is, en brand.
 • Indien de overmachtstoestand dertig dagen heeft geduurd, hebben  beide Partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden. In geval van  overmacht heeft Gebruiker geen recht op schadevergoeding.

10. Gegevensverwerking, privacy en geheimhouding

 1. Gebruiker is eigenaar van haar eigen informatie en (persoonsgegevens (verder: gegevens) en draagt derhalve zelf de verantwoordelijkheid voor de bescherming van gegevens die worden verzonden, bewerkt of opgeslagen via het Platform. Partijen zijn ieder voor zich  gehouden om de via het Platform ingevoerde gegevens geheim te  houden en niet met onbevoegde derden te delen, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij,  dan wel een der partijen daartoe wettelijk verplicht is.
 2. Gebruiker heeft op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving  betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Algemene verordening gegevensbescherming, te weten de AVG) verplichtingen tegenover derden, waaronder de verplichting tot het verstrekken  van informatie, het gegeven van inzage alsook het beperken, rectificeren en verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen, dan  wel overdragen van deze persoonsgegevens aan een andere verwerking verantwoordelijke.
 3. Partijen zijn het ervoor eens dat Hooray in de zin van de AVG valt aan  te merken als “verwerker” ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Gebruiker valt aan te merken als “verwerking verantwoordelijke” in de zin van de AVG, aangezien op Gebruiker het doel  en de middelen bepaalt en derhalve de verantwoordelijkheid draagt  met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens. De  afspraken tussen partijen over de verdere gegevensverwerking zijn  vastgelegd in een aparte Verwerkingsovereenkomst.
 4. Gebruiker staat er jegens Hooray voor in dat de verwerking van  persoonsgegevens rechtmatig geschiedt en dat geen inbreuk wordt  gemaakt op de rechten van derden. Gebruiker vrijwaart Hooray tegen  elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, indien  die vordering verband houd met de verwerking van persoonsgegevens, alsmede tegen eventuele aan Hooray toerekenbare opgelegde  boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens of andere bevoegde  toezichthouders.

11. Slotbepalingen

 • Hooray heeft het recht om de Algemene voorwaarden aan te passen.  In dat geval zal Hooray Gebruiker daarover informeren onder elektronische toezending van de gewijzigde Algemene voorwaarden.
 • Op alle rechtsbetrekkingen tussen Hooray en Gebruiker is uitsluitend  Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen welke tussen Partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van de Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten  en andere handelingen in samenhang met de Overeenkomst, zul len worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank  Midden-Nederland, onder wie Hooray ressorteert, zulks behoudens  voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg  zouden staan.
 • Overdracht van rechten of een overeenkomst aan een derde partij,  waaronder begrepen moeder-, zuster- of dochtermaatschappijen is  pas toegestaan nadat Gebruiker de toestemming van Hooray verkrijgt  voor de overdracht aan die derde partij.
 • Indien op enige bepaling uit de Overeenkomst of de Algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan of deze ongeldig of nietig  is, blijven de overige bepalingen, of het overige, onverminderd van  kracht. Partijen komen nu voor alsdan overeen om de ongeldige of  nietige bepaling in goed overleg te vervangen door een bepaling die  wat betreft inhoud en strekking zoveel mogelijk overeenstemt met de  ongeldige of nietige bepaling.